Fundacja CertusVia

Fundacja CertusVia Pewna Droga do Zdrowia powstała z idei niesienia pomocy w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Fundacja trafia przede wszystkim do osób, które na swej drodze życiowej utraciły zdrowie i motywację do walki o nie.
Głównym celem Fundacji jest przywrócenie bezpieczeństwa podopiecznym, a w szczególności:

- poprawa aktywności życiowej podopiecznych Fundacji;
- pomoc przy dostosowaniu pomieszczeń w otoczeniu podopiecznych Fundacji;
- edukacja podopiecznych Fundacji, w celu podniesienia jakości ich życia;
- pomoc podopiecznym Fundacji w korzystaniu ze świadczeń i usług zdrowotnych.
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie rozpowszechniania profilaktyki zdrowotnej;
- niesienie pomocy osobom potrzebującym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym.

Fundacja wdraża do życia swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz swoich podopiecznych:

- organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji celów,
- wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
- organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych,
- zakup środków  i pomocy medycznych,
- zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji codziennych potrzeb podopiecznych Fundacji,
- pomoc finansową i rzeczową,
- organizowanie, prowadzenie szkoleń,
- dofinansowanie i pomoc w realizacji inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  lub modernizacjach placówek służby zdrowia.


Podopiecznymi Fundacji są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, wymagające wsparcia w zakresie ochrony zdrowia. Na naszą pomoc mogą także liczyć opiekunowie i rodziny naszych podopiecznych, a także instytucje o ważnym znaczeniu społecznym.

Zapraszamy serdecznie do przyłączenia się i trwania z nami w tej niezwykle ważnej idei. Osoby zainteresowane wsparciem naszej Fundacji prosimy o wpłaty darowizn na następujący rachunek bankowy: Bank BGŻ S.A. , 61 2030 0045 1110 0000 0271 5880

Dziękujemy w imieniu naszym i naszych podopiecznych, jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie.