% > Informacje dla rodzin > Regulamin dla odwiedzających

Regulamin dla odwiedzających

I. Zasady odwiedzin

 1. Odwiedziny u pacjentów przebywających w zakładzie mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach tj. od 10:00 do 18:00, w sobotę i niedzielę od 12:00 do 18:00 przy czym, nie mogą one zakłócać procesu pielęgnacyjno – opiekuńczego i rehabilitacyjnego.
 2. Każdy odwiedzający ma obowiązek zgłosić się do działu informacji w momencie wejścia na teren zakładu.
 3. U jednego chorego jednoczasowo mogą przebywać 2 lub 3 osoby.
 4. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor lub lekarz może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, stąd wizyty osób odwiedzających mogą być czasowo ograniczone lub wstrzymane.
 5. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie nietrzeźwym, dzieci do lat 7.
 6. Personel zakładu ma prawo nakazać opuszczenie placówki osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającym w sposób rażący zasady odwiedzin.
 7. Osoby odwiedzające pacjentów zakładu powinny być zdrowe – bez objawów infekcyjnych, np. gorączka, katar, kaszel, biegunka itp

II. Prawa osób odwiedzających

 1. Odwiedzający, upoważniony przez chorego, ma prawo do uzyskania informacji o stanie jego zdrowia.
 2. Informacji o stanie zdrowia i leczeniu pacjentów udziela tylko lekarz zakładu.
 3. Powyższe informacje są udzielane jednej osobie upoważnionej przez pacjenta.
 4. Nie udziela się żadnych informacji na temat pacjentów zakładu przez telefon.
 5. Osoby odwiedzające mają prawo udziału w spotkaniach edukacyjnych organizowanych dla rodzin pacjentów.
 6. Członkowie rodziny mogą korzystać ze świadczeń psychologa zatrudnionego w zakładzie.

III. Obowiązki osób odwiedzających

Osoby odwiedzające są zobowiązane:

 • przestrzegać Regulaminu ustalonego w zakładzie
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu zakładu
 • nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innym pacjentom, ani też porządku zakładu
 • zachować czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywają
 • opuszczać salę chorych na czas wykonania czynności pielęgnacyjnych lub ćwiczeń rehabilitacyjnych

Osoby odwiedzające obowiązuje zakaz:

 • przynoszenia chorym pożywienia w postaci zup, soków, jogurtów, owoców bez uzgodnienia z personelem zakładu
 • dostarczania pacjentowi artykułów, które zostały zabronione przez lekarza
 • podawania leków pacjentom zakładu oraz stosowania maści, kremów leczniczych bez uzgodnienia z personelem zakładu
 • wnoszenia i spożywania na terenie zakładu napojów alkoholowych
 • palenia wyrobów tytoniowych
 • wprowadzania zwierząt do budynku zakładu
 • siadania na łóżkach chorych
 • spożywania posiłków na salach chorych

IV. Informacje dodatkowe

 1. Rodzina pacjenta jest zobowiązana do stałego zabezpieczenia u chorego:
  • przyborów do mycia zębów / protez zębowych
  • mydła w płynie
  • szamponu do włosów
  • balsamu do ciała
  • min. 2 myjek frotte
  • dużych chusteczek nawilżających
  • ręczników papierowych lub chusteczek higienicznych
  • przyborów do golenia i czesania
  • min. 2 dużych ręczników frotte
  • bawełnianych rozpinanych bluzek z krótkim / długim rękawem lub rozpinanych piżam
  • dresów i obuwia
 2. Rzeczy osobiste pacjentów muszą być oznakowane imieniem i nazwiskiem chorego.
 3. Ewentualne dostarczenie jakiegokolwiek sprzętu /np. telewizor, radio/ i innych rzeczy osobistych do zakładu musi być uzgodnione z Dyrektorem zakładu lub jego zastępcą.
 4. Rodzina pacjenta jest zobowiązana współpracować z zespołem terapeutycznym zakładu.
 5. Zabrania się członkom rodzin pacjentów załatwiania konsultacji lekarskich bez uzgodnienia z głównym lekarzem zakładu.
 6. Zabrania się świadczenia pacjentom zakładu dodatkowych usług zdrowotnych, np. rehabilitacyjnych przez osoby nie będące pracownikami zakładu bez uzyskania zgody Dyrektora i lekarza zakładu.
 7. Rodzina pacjenta jest zobowiązana do regularnego wnoszenia opłat za pobyt chorego w zakładzie, tj. ustalonych rozporządzeniem MZ kosztów wyżywienia i zakwaterowania.
 8. W przypadku nieuregulowania w ciągu 2 kolejnych miesięcy wymaganych opłat Dyrektor zakładu ma prawo wypisać pacjenta z zakładu.
 9. Ponadto wypisanie chorego z zakładu następuje:
  • gdy wystąpi brak wskazań medycznych do przebywania pacjenta w zakładzie
  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego pobytu w zakładzie i został oceniony w skali Barthel pow. 40 pkt.
  • na żądanie osoby przebywającej w zakładzie lub jej przedstawiciela ustawowego
  • gdy osoba przebywająca w zakładzie w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej zdrowia albo życia i zdrowia innych osób
  • gdy członkowie rodziny pacjenta nie współpracują z personelem zakładu i nie przestrzegają regulaminu porządkowego, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia albo życia pacjenta
  • gdy nastąpi zgon chorego

KONTAKT

CertusVia Spółka z o.o. NIP : 739 356 61 32

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji
ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn,