% > Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.certuvia.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów CERTUSVIA Sp. z o.o.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza strony internetowej www.certuvia.pl jest CERTUSVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Boenigka 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000261806, NIP 7393566132, REGON 280136389, adres poczty elektronicznej: opieka@opiekadlugoterminowa.pl – zwany dalej „Administratorem”.
1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Dane osobowe zawarte w formularzu w zakładce „Kontakt” będą przetwarzane:
2.1.1. w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia złożonego na formularzu, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub innego załatwienia sprawy objętej zgłoszeniem.
2.1.2. w celu marketingowym Administratora, polegającym na dostarczaniu informacji handlowych o ofercie i dostępnych promocjach na wskazany w zamówieniu adres e-mail oraz przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www.certuvia.pl.
2.2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub inne załatwienie sprawy objętej zgłoszeniem. Dane osobowe zbierane i wykorzystywane w celu marketingowym Administratora będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
2.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, e-mail, oraz inne informacje (np. numer telefonu, informacje o stanie zdrowia) jeżeli zostaną podaną w treści formularza.
2.4. Podanie danych zawartych na formularzu „Kontakt” jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji zgłoszenia złożonego na formularzu.
2.5. Podanie danych w celu marketingowym jest dobrowolne. Dlatego w tym celu pobierana jest oddzielna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do przetwarzania tych danych w celu marketingowym Administratora, polegającym na dostarczaniu informacji handlowych o ofercie i dostępnych promocjach na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
2.6. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta, który sam decyduje o tym jakich informacji chce udzielić na swój temat. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania.
2.7. Dane osobowe Klienta zawarte na formularzu „Kontakt” pozostają w dyspozycji Administratora, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.: dostawcom usług IT – w celu ich przechowywania i w zakresie niezbędnym do administrowania serweru, na którym zlokalizowana jest strona www.certuvia.pl.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, tj.:
3.1.1.w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia złożonego na formularzu, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub innego załatwienia sprawy objętej zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. a. i b. RODO).
3.1.2.w celu marketingowym Administratora, polegającym na dostarczaniu informacji handlowych o ofercie i dostępnych promocjach na wskazany w zamówieniu adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4.2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4.3. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
4.4. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, który prowadzi zbiór danych i przetwarza dane w sposób zautomatyzowany (bez rejestrów w formie papierowej).
4.5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzania swoich danych dla celów marketingowych Administratora i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
4.6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, który powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. Sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach marketingowych własnych usług Administratora.
4.7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
4.8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Katarzyny Borowej, z którą również można kontaktować w celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, przez skrzynkę email: katarzyna-borowa@wp.pl lub pisemnie na adres: ul. Partyzantów 73/3 w Olsztynie.
4.9. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.certuvia.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
5.2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.
5.3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
· w przeglądarce Chrome
· w przeglądarce Firefox
· w przęglądarce Internet Explorer
· w przeglądarce Opera
· w przeglądarce Safari
5.5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.certuvia.pl. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko www.certuvia.pl
6.2. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
6.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


KONTAKT

CertusVia Spółka z o.o. NIP : 739 356 61 32

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji
ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn,